NEYRON
Ðåéòèíã ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ó÷àñòíèêîâ
Ðåéòèíã ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñòðîèòñÿ íà ðåéòèíãàõ åãî ó÷àùèõñÿ. Åñëè Âû â õîäå ðåãèñòðàöèè óêàçàëè ñâîé âóç, òî åãî ðåéòèíã çàâèñèò îò Âàøåãî.
Åñëè Âû íå íàõîäèòå ñâîåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ â ýòîì ñïèñêå — äîáàâüòå åãî!
Ðåéòèíã ÂÓÇîâ ó âàñ íà ñàéòå

Ñîðòèðîâàòü ïî  ðåéòèíãó  | èìåíè
¹ Íàçâàíèå Áàëë Ñðàâíåíèå
1 ÌÃÓÈÝ   363432
2 ÍèæåãîðÃÓ   159434
3 ÐÕÒÓ   97735
4 ÐÃÃÓ   88052
5 ÏÃÓ   78366
6 ÌÃÓ   65018
7 ÄîíÍÒÓ   64906
8 ÌÀÈ   53545
9 [Íåò]   51518
10 ÅðÌÈ   46415
11 ØÃÏÓ   43152
12 ÁÃÓ   37925
13 ÍÞÀÓ (Óêðàèíà)   29370
14 ÏÂÂÈÑÓ   27484
15 ÒóëÃÓ   23628
16 ÌÃÒÓ èì. Í.Ý.Áàóìàíà   22193
17 Ëüâîâñêèé ÍÓ   18217
18 ÌÃÞÀ   18124
19 ÑÏáÃÓ   17890
20 ÌÝÈ   17497
21 ÁàêèíñêèéÃÓ   15929
22 ÎìÃÓ   15804
23 ÁÍÒÓ(Áåëàðóñü)   15479
24 ÃÓÓ   15334
25 ÌÈÔÈ   14669
26 ÌÔÒÈ   14330
27 ÍàÓÊÌÀ(Óêðàèíà)   13260
28 ÌÝÑÈ   12750
29 ÂîëÃÓ   11238
30 ÍÒÓÓ "ÊÏÈ"   11116
31 ÑÏáÃÒÓ   9857
32 ÄÃÓ   9440
33 ÊÈÌÎ   8317
34 ÄÍÓ   8252
35 ÑÏáÃÝÒÓ   7293
36 ÍÃÓ   7232
37 ÏÃÓ   7094
38 ÄîíÍÓ   6606
39 ÌÏÃÓ   6604
40 ÂÇÔÝÈ   6264
41 ÌÈÈÒ   6172
42 ÄÂÃÓ   5907
43 ÀëòÃÒÓ èì.È.È.Ïîëçóíîâà   5814
44 ÓðÃÓ   5800
45 ÁÃÓÈèÐ   5799
46 ÅÃÓ   5680
47 ÊàçÃÓ   5352
48 ÂØÝ   5290
49 ÕÍÓ èì. Â. Í. Êàðàçèíà   4748
50 ÌÃÃÓ   4587
51 ÊàçÍÓ   4221
52 ÊÍÓ èì. Òàðàñà Øåâ÷åíêî   4103
53 ÁÃÒÓ(Áåëàðóñü)   4099
54 ÌÃÒÓ   4083
55 ÐÝÀ   4059
56 ÎÃÓ   3723
57 ÐÓÄÍ   3715
58 ÊÃÒÓ   3707
59 ÞÓðÃÓ   3706
60 ÌÃÎÓ   3693
61 ÌÃÈÌÎ   3420
62 ÐÕÒÓ èì. Ä. È. Ìåíäåëååâà   3123
63 ÒîìÃÓ   3103
64 ßðÃÓ èì. Ï.Ã. Äåìèäîâà   2921
65 ÂÃÒÓ   2679
66 ÌÈÑèÑ   2672
67 ÐÃÓ   2644
68 ÍÃÒÓ   2605
69 ÌÃËÓ   2516
70 ÊÃÓ   2400
71 ÊÃÓ èì. Â.È.Óëüÿíîâà-Ëåíèíà   2203
72 ÑÃÓ   2199
73 ÎäÍÏÓ (Óêðàèíà)   2195
74 ÒÍÓ èì. Â.È. Âåðíàäñêîãî   2181
75 ÓÃÒÓ-ÓÏÈ èìåíè Á.Í.Åëüöèíà   2106
76 ÑÃÀ   2083
77 ÁÃÌÓ(Áåëàðóñü)   2047
78 ÊóáÃÓ   1979
79 ÕÍÓÐÝ   1955
80 ÀÃÒÓ   1944
81 ÓÃÀÒÓ   1846
82 ÀÃÝÓ (Àçåðáàéäæàí)   1772
83 ÁÃÝÓ   1744
84 ÒþìÃÓ   1687
85 ÀÃÍÀ (Àçåðáàéäæàí)   1637
86 ÂÃÏÓ   1501
87 ÑÏáÓÝèÔ   1469
88 Cornell University (ÑØÀ)   1446
89 ÐÃÏÓ èì. À.È. Ãåðöåíà   1419
90 BIU (Èçðàèëü)   1337
91 ÐÃÑÓ   1100
92 ÑÏáÃÏÓ   1041
93 ÑÃÓ   905
94 ÏÃÒÓ   897
95 øêîëà ¹88 ÑÏá   789
96 Duke University (ÑØÀ)   521
97 ÃðîäÃÓ   24626
98 ÂÇÔÝÈ   20661
99 ÌÈÈÃÀèÊ   13961
100 ÌÈÝÌ   10672
101 ÌÃÈÓ   10656
102 ÍèæÃÌÀ   8428
103 ÞÐÃÒÓ(ÍÏÈ)   7979
104 ÌÀÌÈ   7760
105 ÌÃÀÏÈ   7059
106 ÏñêÃÏÈ   6997
107 ÌÃÓÏ   6419
108 ÇàïÍÒÓ   6279
109 ÀëòÃÓ   6256
110 ÁàøÃÓ   6122
111 ÑàðàòÃÓ   6028
112 ÂÃÍÀ   5858
113 ËÈÒÌÎ   5674
114 ÈÃÝÓ   5654
115 ÌÃÀÒÓ   5447
116 ÒâåðñêîéÃÓ   5372
117 ÌÀÄÈ   5350
118 ÊàëÃÒÓ   4832
119 ÃîìÃÒÓ èì. Ï.Î. Ñóõîãî   4629
120 ÐÃÎÒÓÏÑ   4580
121 Ðèæñêèé ÒÓ   4339
122 ÑÏáÃÀÓ   4190
123 ÑàìÃÀÑÀ   4130
124 ÊàìÏÈ   4103
125 ÓÃÃÃÀ   4080
126 ÍîâîñèáÃÒÓ   4068
127 ÎÃÌÀ   4015
128 ÊÃÓ èì.Ø.Óàëèõàíîâà   3950
129 ÂÑÃÒÓ   3755
130 ÑÏÃÓÊèÒ   3633
131 ÑàìÃÒÓ   3633
132 ÅÃËÈ èì. Â.ß.Áðþñîâà   3594
133 ÐÊÈ (Ìîëäàâèÿ)   3455
134 ÊÍÒÝÓ   3414
135 ÂîðîíåæÃÓ   3396
136 ÒÃÌÓ (Ãðóçèÿ)   3217
137 ÁÃÒÓ èì. Ä.Ô.Óñòèíîâà   3184
138 ÌÃÒÓÃÀ   3183
139 ÏåðìÃÏÓ   3149
140 ÍîâÃÓ   3143
141 ÊèøèíÃÌÓ   3135
142 ÓðÃÓÏÑ   3074
143 ÊÒÓ   3063
144 ÀìÃÓ   3010
145 ÈæÃÒÓ   2973
146 ÌÃÃÓ èì.Øîëîõîâà   2973
147 ÀóïÏÐÁ   2953
148 ÂÈÊÓ èì. Ìîæàéñêîãî   2912
149 ÌÃÎÓ (îáë.)   2909
150 ÏÃÀÑÀ   2881
151 ÌÃÈÝÒ   2880
152 ×åëÃÓ   2851
153 ÒÒÓ   2825
154 ÔÀ   2802
155 ÑÞÈ ÌÂÄ ÐÔ   2800
156 Õàðüêîâñêèé ÈÈÃÕ   2772
157 ÒþìÃÍÃÓ   2754
158 ÌÃÑÓ   2729
159 ÑÃÌÀ   2669
160 ÕÃÏÓ   2662
161 ÃðóçèíÒÓ   2643
162 ÎäåññêèéÃÝÓ   2632
163 Èðêóòñêèé ÃÓ   2619
164 ËÃÓ (Ëàòâèÿ)   2602
165 ÌÃÌÑÓ   2570
166 ×óâÃÓ èì.Óëüÿíîâà   2534
167 ×åëÿáèíñêÃÏÓ   2497
168 ÎÃÀÕ   2481
169 ÊàðÃÓ   2413
170 ÓðÃÒÓ   2355
171 ÈâÃÓ   2338
172 ÒÓ(Ýñòîíèÿ)   2334
173 ÒÏÓ(Ýñòîíèÿ)   2283
174 ßÂÂÔÓ   2272
175 ÒÏÓ (Òîìñê)   2270
176 ÀìÃÏÃÓ   2196
177 ÌàðÃÒÓ   2146
178 ÊÑÓ(Óêðàèíà)   2145
179 ÑÏáÃÓÊÈ   2099
180 ÊóáÃÓ   2082
181 ÐÏÀ   2066
182 ÞÐÃÓÝÑ   2019
183 Ëèïåöêèé ÃÒÓ   1962
184 ÃÓÇ   1957
185 ÐÃÈÈÑ   1926
186 ÌÃÃÐÓ   1897
187 ÑÃÌÓ   1894
188 ÌÈÐÝÀ   1798
189 ÌÃÈÌÎ (Ó) ÌÈÄ ÐÔ   1790
190 ÌÃÏÓ   1771
191 ÌÃÀÂÒ   1746
192 ÑÏáÃÓÒèÄ   1742
193 ÅÈÓÁÏ   1732
194 ÌÈÝÏ   1729
195 ÌÍÝÏÓ   1716
196 ÌÞÈ   1708
197 ÑÏáÃÓÏ   1695
198 ÍÞÀÓ èì. ß.Ìóäðîãî   1694
199 ÕàéôÓí   1563
200 ÊÍÝÓ   1492
201 ÈÃÓÌÎ   1416
202 ÄÃÌÀ   1391
203 ÑÇÀÃÑ   1360
204 ÌÔÏÀ   1359
205 ÌÃÓÏÁ   1345
206 Ñåâìàøâòóç   1322
207 Âÿòñêèé ÃÏÓ   1291
208 ÇàïîðîæÃÓ   1280
209 ÌÈÊÕèÑ   1275
210 ÑÏáÃÌÒÓ   1270
211 ÓðÃÞÀ   1265
212 ÌàðÃÓ   1243
213 ÑÏáÃÃÈ   1242
214 ÊÐÑÓ   1208
215 VilUniver   1202
216 ÑÃÏÓ   1198
217 ÁÃÑÕÀ   1144
218 ÌÃÑÓ (ñîö.)   1110
219 ÐÃÐÒÓ   1101
220 ÒÃÏÓ èì.Íèçàìè   1081
221 ÈÁÏ   1080
222 ÌÈÈÃÀèÊ   1074
223 ÂÃÓÝÑ   1071
224 ÐîñÍÎÓ   1056
225 ÂÀÂÒ   1044
226 ÄîíÍÓÝÒ   1040
227 ×ÃÓ   1038
228 ÂëÃÓ   1038
229 ÊÃÀÖÌèÇ   1014
230 ÒÃÀÒÓ   1010
231 ÅðÃÓÀÑ   990
232 ÌÝÓ (Áåëîðóññèÿ)   988
233 ÒÍÏÓ èì. Âëàäèìèðà Ãíàòþêà   978
234 ÎÃÈÝÒ   967
235 ÐÈÈ (Ðóáöîâñê, Àëòàéñêèé êðàé)   924
236 ÌîðäÃÓ   920
237 ÒÓÈÒ   915
238 ÎäåññêèéÍÌÓ   912
239 ×ÃÏÓ èì. È.ß.ßêîâëåâà   911
240 ÐÃÌÓ   862
241 ÈðÃÒÓ   855
242 ÍîâÃÓ   845
243 ÂÀØ   843
244 ÊÃÓ (Êåìåðîâî)   823
245 ÁåëÃÝÓ   808
246 ÂîëÃÏÓ   806
247 ÑèáÃÓÏÑ   791
248 ÊÀÈ   783
249 ÏÃÓÏÑ   776
250 ÑàðàòÃÀÏ   762
251 ÒÃÞÈ(Óçáåêèñòàí)   759
252 ÒîÃÓ   756
253 ÏÃÓÒÈ   752
254 ÃîìÃÓ   744
255 ÑÃÀÓ   728
256 ÌÃÓÏÈ   715
257 ÈÈß   699
258 ÀÈÍèà   690
259 ÀçåðÒÓ   684
260 ÂÃÈÊ   675
261 ÑóìÃÓ   669
262 ÓðÃÏÓ   668
263 ÂÀ ÐÂÑÍ   664
264 ÄîíÍÀÑÀ   662
265 ÄàëüÃÀÓ   653
266 ÂÃÀÂÒ   625
267 ÄÂÃÒÓ   619
268 ÑÏÁÃÓÂÊ   618
269 ×åëÃÓ   607
270 ÃÎÓ ÑÎØ ¹641   605
271 ÕÃÏÓ   602
272 ÌÃÓÏÏ   601
273 ÓäÃÓ   600
274 ÑÏáÃÓÏÑ   596
275 ÒÔÈ(Óçáåêèñòàí)   594
276 ÊèåâÂÈÐÒÓ   575
277 ÌÌÀ èì ÈÌ Ñå÷åíîâà   562
278 ÊàëìÃÓ   558
279 ÊÃÏÓ   557
280 ×åëÃÌÀ   553
281 ÊÃÒÓ   544
282 ÌÌÀ   542
283 ÒîìñêèéÓÑÓÐ   542
284 ÌÃÂÐÊ(Áåëàðóñü)   539
285 ÀÃÓ (Ìàéêîï)   536
286 ÀÐÈÓ   533
287 Technion(Èçðàèëü)   530
288 ÒîìñêèéÏÓ   507
289 ÌÃÓÊ   493
290 ÂîëÃÌÓ   491
291 ÍÌÀÓ   491
292 ÍÒÓ ÕÏÈ   491
293 ÍÓÏÒ (Óêðàèíà)   482
294 ÐÃÒÓ(Óêðàèíà)   474
295 ÈÍÆÝÊÎÍ   472
296 ÌÃÓÒÓ   467
297 ÑûêòÃÓ   460
298 ÞÃÓ   457
299 ÑÏÁÃÓ ÈÒÌÎ   451
300 ÑàìÃÓ   450
301 ÓÃÍÒÓ   449
302 ÍÓÓ   432
303 ÌÈÏ   427
304 ÏÃÏÓ   427
305 ÍÏÓ èì. Ì.Ï.Äðàãîìàíîâà   422
306 ÀÃÏÈ   422
307 ÃðÃÌÓ   417
308 ËÃÓ èìåíè À.Ñ. Ïóøêèíà   414
309 ÎìÃÒÓ   413
310 ÂÊÃÓ èì. Ñ.Àìàíæîëîâà   411
311 ÁðÃÓ   408
312 ÍÒÓ   393
313 ÂÍÓ èì. Â.È.Äàëÿ   393
314 ÍÃÏÓ   391
315 ÄÃÈÈÈ   390
316 Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 9   388
317 ÍÓÁèÏ Óêðàèíû   383
318 ÎÍÀÏÒ   381
319 LMTA   377
320 ÄîíÃÌÓ   377
321 ÄÃÀ   375
322 KIMEP   372
323 ÎÍÀÑ   369
324 ÑÏá ÃÀÑÓ   367
325 ÒàøÏÈ   361
326 ÑÏáÃÓÒ   354
327 ÂîëãÃÒÓ   353
328 ÈÁÏ   335
329 ÌÃÑÀ   327
330 ÌÁÈ   327
331 ÍèæåãîðÃÒÓ   325
332 ÐÃÏÓ   324
333 ËÍÓ èì. Ò. Øåâ÷åíêî   314
334 Êóðñêèé ÃÒÓ   311
335 ÍÏÈ ÊóáÃÒÓ   310
336 ÃÓ Äóáíà   308
337 ÁóðÃÓ   307
338 ÑèáÃÀÓ   300
339 ×èòÃÒÓ   300
340 ÕÍÌÓ   299
341 ÌÃÓË   299
342 ÂÇÔÝÈ (ßðîñëàâñêèé ôèëèàë)   289
343 TUB   287
344 ÍÃÓÝèÓ   286
345 ÑÏáÃÓÀÏ   283
346 ÀÒÈÑÎ   281
347 ÊóáÃÒÓ   275
348 ÌôÕÃÒÓ   271
349 ÑÏáÃÈÝÓ   267
350 ÎìÃÒÓ   265
351 ÌÔÞÀ   261
352 ÌÒÓÑÈ   261
353 ÐÔÝÈ   260
354 ÁÃÏÓ   255
355 ÐÌÀÒ   253
356 ÈÃÓ   249
357 ÒàãàíðîãÃÐÒÓ   247
358 ÊàçÃÝÓ(Êàçàõñòàí)   246
359 ÊóðÃÓ   243
360 ÍÒÓÓ ÊÏÈ   241
361 ÏÃÓ   240
362 ÂîëãÃÀÑÓ   235
363 ÄÃÒÓÆÒ   233
364 ÈÑÒ (Ëàòâèÿ)   232
365 ÌÃÀ   229
366 ÁÃÏÓ   229
367 ÕÀÊÓ   228
368 ÊðàñíÃÓ   224
369 ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èì. Òèìèðÿçåâà   223
370 ÑåâÍÒÓ   220
371 BGU   219
372 ÐÃÃÌÓ   215
373 Êîíñåðâàòîðèÿ   213
374 ÊÃÑÕÀ   208
375 ÑèáÃÓÒÈ   207
376 ÑèáÃÒÓ   204
377 ÓÍÈÊ   194
378 ÐÀÃÑ   190
379 ÒâÃÓ   186
380 ÀÃÓß (Àçåðáàéäæàí)   186
381 ÌÀÒÈ - ÐÃÒÓ èì Ê.Ý. Öèîëêîâñêî   185
382 ÊàçÓÌÎèÌß   184
383 ÄíåïÌÀ   182
384 ÌÃÝÈ   182
385 ÌÝ-ÑÈ   181
386 ÏÑÒÃÓ   177
387 ÑÏáÃËÒÀ èì. Ñ.Ì. Êèðîâà   173
388 ÃÈÓÀ   171
389 ÏåòðÃÓ   171
390 ÕÍÒÓ   170
391 ÈÑÝ   168
392 ÏÃÑÕÀ   168
393 ÑÃÝÀ   166
394 ÌÝÈ   161
395 ÊÀÑÓ   161
396 ÍàÓÊÌÀ   161
397 ÃÊÀÈÌ   160
398 ßÃÒÓ   160
399 ÑàìÃÀÓ   159
400 ÀëìÈÝÑ   156
401 ÎáíÈÀÝ   152
402 ÃÀÍÃ   151
403 ÓëüÿíÃÓ   147
404 ÈÝÓÏ (ã.Êàçàíü)   145
405 ÓëÃÒÓ   144
406 ÑÏáÃÓÊÈ   141
407 ÌÂÈÌÓ   140
408 ÊÃÍÓ(Êèðãèçèÿ)   140
409 ÑÃÏÀ   139
410 ÁÃÏÓ   139
411 ×ÃÓ   133
412 ÂîëÓ èì.Òàòèùåâà   133
413 ÂÞÈ   129
414 ÌîëäîâÒÓ   127
415 òãìó   126
416 ÊÁÃÓ   126
417 ÐÃÓÏÑ   120
418 ÂÃÒÀ   119
419 ÁÃÌÓ   118
420 ÓðÃÝÓ   117
421 ÌÃÀÒÕÒ   117
422 ÅÓ (Èçðàèëü)   116
423 ÂÀÃÑ   116
424 ÌÃÓÊÈ   115
425 ÑèáÓÏÊ   115
426 ÌÏÑÈ   113
427 ÍÃËÓ (ÊÔ)   111
428 Êàâêàç   110
429 ÕàáÃÒÓ   109
430 ÈÁÏ   108
431 ÀÍÕ   108
432 ÓçÃÓÌß   107
433 ÈÒèà   105
434 ÊÍËÓ   104
435 ÏÃÒÈ   103
436 ÎÀÂñÐÔ   101
437 ÊèåâÌÓ   97
438 ÃÓÇ   93
439 ÍÓ   93
440 ÈÃÝÀ   90
441 ÈÃËÓ   90
442 ÒÑÕÀ   90
443 ÂëàäÃÌÓ   89
444 ÓëÃÏÓ   88
445 ÂÇÔÝÈ   88
446 ÊÌÈ   86
447 ÎÃÀÓ   86
448 ÐÃÀÒÀ   84
449 ÂÇÔÝÈ   82
450 ÌÃÏÏÓ   80
451 ÑÂÃÓ (áûâø. ÑÌÓ)   79
452 ÊóçÃÒÓ   79
453 Íîâîðîññèéñêàÿ ÃÌÀ   78
454 Shenkar (Èçðàèëü)   78
455 Penn State   77
456 ÊàðÃÒÓ   76
457 ËèïÃÏÓ   75
458 ÇÃÈÀ   74
459 ÌÏÝÒ(Óêðàèíà)   74
460 ÌÈÁÄ   74
461 ÑÔÃÀ   73
462 ÌÀÝÏ   73
463 AUAS   72
464 ÕÃÀÝèÏ   72
465 ÊÊÁÌÊ   69
466 ÓðÃËÒÓ   66
467 ÌÎÓ   66
468 ÁÃÓ èì. Ø.Ðóñòàâåëè   65
469 ÐîñÍÎÓ   65
470 ÏåíÃÏÓ   65
471 ÄÂÃÓÏÑ   64
472 ÏåòÃÓ   63
473 ÍàáÏÈ(Òàòàðñòàí)   62
474 ÌîãèëåâñêèéÒÓ   61
475 ÓÝÌÈÈÒ   61
476 ÑÇÔ ÐÀÏ   61
477 ÁÊÓÓ   58
478 ÑÃÀÊÈ   58
479 ÐÃÀÇÓ   55
480 ÈíÎÁÎ   54
481 ÕÃÒÓÑÀ   54
482 ÌÃÓÏ   54
483 ÌÈÓ   52
484 ÎÈ ÌÃÞÀ   51
485 ÈÃÒÀ   51
486 ÏÀÃÑ   50
487 ÑÏá ÞÈÃÏ ÐÔ   50
488 ÌàãíèòÃÒÓ   48
489 ÁÂØ(Ëàòâèÿ)   47
490 ÑèáÃÈÓ   45
491 CÏáÃÈÏÑÐ   45
492 ÐÃÀÔÊ   44
493 ÀÔÑÁ   44
494 ÈÓ (Èçðàèëü)   43
495 ÈÝèÏ   41
496 ÌÞÈ ïðè ÌèíÞñòå ÐÔ   41
497 ÃÓÃÍ   40
498 ÐÃÀÒÀ   39
499 ÓÌÝÄ   39
500 ÈðÃÏÓ   38
501 ÀçÃÓÈèÊ   38
502 ÓÃÌÒÓ   37
503 ÑÏáÃÓÃÀ   36
504 ÊðàñíÃÒÝÈ   35
505 ÐîñòÃÏÓ   31
506 ÌÏÑÈ   31
507 LSPA   29
508 ÂÍÓ   28
509 ÌÀÁ   26
510 ÈÃÀ   24
511 ÃËÀÓ   23
512 ÝÐÝÊÒ   23
513 Ìèãêó   23
514 ÂÞÈ   23
515 ÃÎÓ ÀÒÊ   23
516 ÒÀÑÈ   21
517 ÃÀÓ ÐÀ   20
518 ÎÈÀÒÝ   20
519 ÒàøÃÀÈ   20
520 ÊàëÏÓ   20
521 ÄàãÃÓ   19
522 ÊÏ ¹11   19
523 kug   18
524 ÄÂÃÌÓ   18
525 ÐÃÐÒÀ   17
526 ÌÃÀÒÕÒ   16
527 ÑÈÏÊ   16
528 ÍèæåÃÏÓ   16
529 ÊàçÃÊ   15
530 ÁÌÀ   14
531 ÌÔÀ   14
532 ÅâðÀçÈÐ   13
533 ÂÑÃÀÊèÈ   13
534 ÌÎÓ ÑÎØ ¹1 ã. ßñíîãî   13
535 ÌÃÀÔÊ   13
536 ÌÃÓÄÒ   12
537 ÌÃÓÏÈ   11
538 ÃÀÑÓÀ   11
539 ÊÂÒÈÓ   10
540 ÀòûðÓ   10
541 ÍÃÀÂÒ   10
542 ÈÞÈ ÐÏÀ ÌÞ ÐÔ   9
543 ßÔ ÌÈÈÒ   8
544 ÂÈ ÌÂÄ ÐÔ   8
545 ÁóëÓÏÊ   8
546 ÌÃÂÌÈ   7
547 CCLB   7
548 ÏÃÀÒÈ   7
549 ÊîñÃÓ   7
550 ÈÌÏèÑÐ   7
551 ÈÊÑÈ   7
552 ÃÓ èì. A.Pycco â Áåëüöàõ   6
553 ÑÏÒÓ-14 (Êèåâ)   3
554 ÌÃÈË   3
555 ÓðÈÁ   3
556 ËÎÈÝÔ   2
557 ÎÇÏÈ   1
558 ×ÝÌÊ   1
559 ÃÀÑÊ   0
560 ÖÏØÎ   0
561 ÃÀÑÊ   0

contoseroticos-clube.com
Rambler's Top100

© ActiveBrain, 2008. master@neyron.ru